بال بوشینگ بلوکی سایز 10 مدل SC طول بلند

بال بوشینگ سایز 10 مدل SC   مدل: SC10LW نوع: بلوکی طول بلند طول: 68 میلی متر جهت اطلاعات بیشتر

بال بوشینگ بلوکی سایز 20 مدل SC طول بلند

بال بوشینگ سایز 20 مدل SC   مدل: SC20LW نوع: بلوکی طول بلند طول: 100 میلی متر جهت اطلاعات بیشتر

بال بوشینگ بلوکی سایز 25 مدل SBR شیاردار

بال بوشینگ سایز 25 مدل SBR شیار دار   مدل: SBR25UU نوع: بلوکی شیاردار طول کوتاه طول: 65 میلی متر

بال بوشینگ بلوکی سایز 25 مدل SBR شیاردار طول بلند

بال بوشینگ سایز 25 مدل SBR شیار دار طول بلند   مدل: SBR25LUU نوع: بلوکی شیاردار طول کوتاه طول: 130

بال بوشینگ بلوکی سایز 25 مدل SC

بال بوشینگ سایز 25 مدل SC   مدل: SC25UU نوع: بلوکی طول کوتاه طول: 67 میلی متر جهت اطلاعات بیشتر

بال بوشینگ بلوکی سایز 40 مدل SC

بال بوشینگ سایز 40 مدل SC   مدل: SC40UU نوع: بلوکی طول کوتاه طول: 90 میلی متر جهت اطلاعات بیشتر

بال بوشینگ بلوکی سایز 50 مدل SBR شیاردار

بال بوشینگ سایز 50 مدل SBR شیار دار   مدل: SBR50UU نوع: بلوکی شیاردار طول کوتاه طول: 110 میلی متر

بال بوشینگ بلوکی سایز 50 مدل SBR شیاردار طول بلند

بال بوشینگ سایز 50 مدل SBR شیار دار طول بلند   مدل: SBR50LUU نوع: بلوکی شیاردار طول کوتاه طول: 215

بال بوشینگ سایز 10 مدل LM

بال بوشینگ سایز 10 مدل LM ( بلبرینگ خطی ساده)   مدل: LM10UU نوع: خطی ساده قطر: 17 میلی متر