پیچ بال اسکرو قطر 20 ، گام 10 چینی

پیچ بال اسکرو قطر 20 گام 10 ساخت ایران کشور سازنده: چین قطر: 20 میلی متر گام: 10 جهت اطلاعات

پیچ بال اسکرو قطر 50 ، گام 10 چینی

پیچ بال اسکرو قطر 50 گام 10 ساخت چین   کشور سازنده: چین قطر: 50 میلی متر گام: 10 جهت

پیچ بال اسکرو قطر 63 ، گام 10 چینی

پیچ بال اسکرو قطر 63 گام 10 ساخت چین کشور سازنده: چین قطر: 63 میلی متر گام: 10ش جهت اطلاعات

مهره بال اسکرو قطر 20 ، گام 10 چینی

مهره بال اسکرو قطر 20 گام 10 ساخت چین   کشور سازنده: چین قطر: 20 میلی متر گام: 10 نوع

مهره بال اسکرو قطر 40 ، گام10 چینی

مهره بال اسکرو قطر 40 گام 10 ساخت چین   کشور سازنده: چین قطر: 40 میلی متر گام: 10 نوع

مهره بال اسکرو قطر 50 ، گام 10 چینی

مهره بال اسکرو قطر 50 گام 10 ساخت چین   کشور سازنده: چین قطر: 50 میلی متر گام: 10 نوع

مهره بال اسکرو قطر 63 ، گام 10 چینی

مهره بال اسکرو قطر 63 گام 10 ساخت چین   کشور سازنده: تایوان قطر: 63 میلی متر گام: 10 نوع