سرو موتور 1 کیلو وات 2000 دور دلتا A2 (ترمزدار)

374,620,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلو وات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا  ( ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-E21310 قابلیت اضافه شدن انکودر

سرو موتور 1 کیلو وات 3000 دور دلتا A2 (ترمزدار)

353,960,000 ریال
فروش سرو موتور 220 ولت 1 کیلو وات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمز دار) DELTA-A2-ECMA-C21010 قابلیت اضافه شدن انکودر

سرو موتور 3 کیلو وات 1500 دور دلتا A2

733,200,000 ریال
فروش سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا DELTA-A2-ECMA-L11830 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای گرفتن

سرو موتور 3 کیلو وات 1500 دور دلتا A2 (ترمزدار)

850,760,000 ریال
فروش سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-L11830 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای

سرو موتور 3 کیلو وات 1500 دور دلتا A2 (ترمزدار)

فروش سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-L11830 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای

سرو موتور 4.5 کیلو وات 1500 دور دلتا A2

851,520,000 ریال
فروش سرو موتور 380 ولت 4.5 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا DELTA-A2-ECMA-L11845 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای گرفتن

سرو موتور 4.5 کیلو وات 1500 دور دلتا A2 (ترمزدار)

974,530,000 ریال
فروش سرو موتور 380 ولت 4.5 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-L11845 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای

سرو موتور 5.5 کیلو وات 1500 دور دلتا A2

1,058,700,000 ریال
فروش سرو موتور 380 ولت 5.5 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا DELTA-A2-ECMA-L11855 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای گرفتن

سرو موتور 5.5 کیلو وات 1500 دور دلتا A2 (ترمزدار)

1,199,120,000 ریال
فروش سرو موتور 380 ولت 5.5 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا (ترمزدار) DELTA-A2-ECMA-L11855 قابلیت اضافه شدن انکودر دوم برای