انرژی گاید سایز 10 در 10 میلی متر

محافظ کابل سایز 10 در 10 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 10 در 10

انرژی گاید سایز 10 در 15 میلی متر

محافظ کابل سایز 10 در 15 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 10 در 15

انرژی گاید سایز 15 در 15 میلی متر

محافظ کابل سایز 15 در 15 میلی متر انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 15 در 15 میلیمتر

انرژی گاید سایز 15 در 30 میلی متر

محافظ کابل سایز 15 در 30 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 15 در 30

انرژی گاید سایز 15 در 40 میلی متر

محافظ کابل سایز 15 در 40 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 15 در 40

انرژی گاید سایز 15 در 50 میلی متر

محافظ کابل سایز 15 در 50 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 15 در 50

انرژی گاید سایز 18 در 18 میلی متر

محافظ کابل سایز 18 در 18 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 18 در 18

انرژی گاید سایز 18 در 37 میلی متر

محافظ کابل سایز 18 در 37 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 18 در 37

انرژی گاید سایز 20 در 25میلی متر

محافظ کابل سایز 20 در 25 میلی متر   انرژی گاید بدون براکت جنس پلاستیک  ابعاد داخلی 20 در 25