پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 120 در 15

4,589,000 ریال
پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع : 120×15   استاندارد اسلات(slot) : 8mm جنس : آلومینیوم مساحت : 8.6 سانتی متر مکعب وزن 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 120 در 15 با آنودایز مشکی

پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع : 135×45   استاندارد اسلات(slot) : 10mm جنس : آلومینیوم مساحت : 21.1 سانتی متر مکعب وزن 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 135 در 45سبک

9,570,000 ریال
پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع : 135×45   استاندارد اسلات(slot) : 10mm جنس : آلومینیوم مساحت : 18.3 سانتی متر مکعب وزن 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 180 در 22.5

پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع : 135×45   استاندارد اسلات(slot) : 10mm جنس : آلومینیوم مساحت : 21.1 سانتی متر مکعب وزن 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 20

پروفیل الومینیوم اندازه ی مقطع :  20×20 (mm) استاندارد اسلات(slot) : 6mm جنس : آلومینیوم مساحت : 1.42 سانتی متر مکعب وزن 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 20 (vsolt)

پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع :  20×20 (mm) استاندارد اسلات(slot) : 6mm جنس : آلومینیوم نوع اسلات پروفیل: V-SLOT مساحت :

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 20 با آنودایز مشکی

940,000 ریال
پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع : 20×20   استاندارد اسلات(slot) : 6mm جنس : آلومینیوم مساحت : 1.42 سانتی متر مکعب وزن 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 40

پروفیل الومینیوم   اندازه ی مقطع : 20×40   استاندارد اسلات(slot) : 6 mm جنس : آلومینیوم مساحت : 2.6 سانتی متر مکعب

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 40 با آنودایز مشکی

1,239,000 ریال
پروفیل الومینیوم اندازه ی مقطع : 20×20 استاندارد اسلات(slot) : 10mm جنس : آلومینیوم مساحت : 5.7 سانتی متر مکعب وزن  به