زیما، شرکتی مبتنی بر فناوری است که با تکیه بر تجربه غنی طراحی الکترونیک صنعتی و بهره گیری علم و پویایی نیرو های جوان، طراحی و تولید کنترل کننده های دور موتور به عنوان هسته اولیه فعالیت شرکت انتخاب گردید .