برنامه نویسی CNC

برنامه نویسی CNC

این کتاب به عنوان یک جزوه و منبع درسی مفید برای دروس ماشین های کنترل عددی و اصول سیتم های کنترل عددی و … که مرتبط با CNC باشن میتونه مورد استفاده قرار بگیره.

علاوه بر آموزش برنامه نویسی مطالب کلیدی و مهم آموزش اپراتوری هر سیستم همراه و توضیحات مربوطه نیز تهیه شده است

در برنامه نویسی شامل شروع برنامه نویسی  – مطالب مقدماتی و مفهومی – خاصیت فرمانها و عمل کرد آنها – دستورات و فرمانهای سیستم همراه توضیحات مربوط به عمل کرد آنها همراه مثال – توضیحات کامل در مورد سیکلهای ماشینکاری شامل سیکلهای سوراخکاری و تراشکاری و پارامترهای هر کدامیک از سیکل ها همراه مثال .