پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 40 با آنودایز مشکی

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 20 در 40 با آنودایز مشکی

پروفیل الومینیوم

 

 • اندازه ی مقطع : 20x40  
 • استاندارد اسلات(slot) 6mm
 • جنس : آلومینیوم
 • مساحت : 2.6 سانتی متر مکعب
 • وزن  به ازای هرمتر طول: 520 گرم بر متر
 • تعداد شیار: 6
 • آبکاری: آنودایز نقره ای
 • سختی کاری: دارد

 

 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 45 در 45 با آنودایز مشکی

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 45 در 45 با آنودایز مشکی

پروفیل الومینیوم

 

 • اندازه ی مقطع : 20x20  
 • استاندارد اسلات(slot) 10mm
 • جنس : آلومینیوم
 • مساحت : 5.7 سانتی متر مکعب
 • وزن  به ازای هرمتر طول: 1.07 کیلوگرم بر متر
 • تعداد شیار: 4
 • آبکاری: آنودایز نقره ای
 • سختی کاری: دارد

 

 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 120 در 15 با آنودایز مشکی

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 120 در 15 با آنودایز مشکی

پروفیل الومینیوم

 

 • اندازه ی مقطع : 120x15  
 • استاندارد اسلات(slot) 8mm
 • جنس : آلومینیوم
 • مساحت : 8.6 سانتی متر مکعب
 • وزن  به ازای هرمتر طول: 5.7 کیلوگرم بر متر
 • تعداد شیار: 9
 • آبکاری: آنودایز نقره ای
 • سختی کاری: دارد

 

 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 180 در 22.5

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 180 در 22.5

پروفیل الومینیوم

 

 • اندازه ی مقطع : 135x45  
 • استاندارد اسلات(slot) 10mm
 • جنس : آلومینیوم
 • مساحت : 21.1 سانتی متر مکعب
 • وزن  به ازای هرمتر طول: 5.7 کیلوگرم بر متر
 • تعداد شیار: 9
 • آبکاری: آنودایز نقره ای
 • سختی کاری: دارد

 

 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 90 در 90

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 90 در 90

پروفیل الومینیوم

 

 • اندازه ی مقطع : 90x90  
 • استاندارد اسلات(slot) 10mm
 • جنس : آلومینیوم
 • مساحت : 20.67 سانتی متر مکعب
 • وزن  به ازای هرمتر طول: 5.58 کیلوگرم بر متر
 • تعداد شیار: 8
 • آبکاری: آنودایز نقره ای
 • سختی کاری: دارد

 

 

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 135 در 45

پروفیل آلومینیوم شیاردار سایز 135 در 45

پروفیل الومینیوم

 

 • اندازه ی مقطع : 135x45  
 • استاندارد اسلات(slot) 10mm
 • جنس : آلومینیوم
 • مساحت : 18.3 سانتی متر مکعب
 • وزن  به ازای هرمتر طول: 4.85 کیلوگرم بر متر
 • تعداد شیار: 8
 • آبکاری: آنودایز نقره ای
 • سختی کاری: دارد