لینیر گاید چیست | ریل و واگن چیست

 

جدول متناسب سیستم های دارای طراحی چهار ردیفی با سیستم های واژه مظنه بار گذاری مشابه و طراحی دو ردیفی به سبک سنتی

 

همانگونه که در نمودار نشان داده شده است هر بار که لینیر گاید توپی ( ساچمه ) می غلطد لغزشی اتفاق می افتد که میزان آن برابر با می باشد d1π و d2π تفاوت بین  ضعیت سطوح داخلی و بیرونی لینیر گاید توپی ( ساچمه ) در تماس با جداره این لغزش را دیفرانسیل با لغزش افتراتی می نامند هرگاه تفاوت وضعیت بسیار زیاد باشد با غلطیدن توپی ( ساچمه لینیر گاید ) یک لغزش اتفاق می افتد . ضریب اصطکاک بین توپی ( ساچمه لینیر گاید ) و جداره در موقع بروز لغزش و مقایسه با شرایط عدم لغزش و موقعیت هائی که تفاوت اصطکاکی بنحو قابل ملاحظه ای افزایش می پذیرید چندین برابر بالاتر است.

حتی تحت یک پیش بار یا بار مداوم و منظم ، همانگونه که نشان داده شده است توپی ( ساچمه لینیر گاید ) و جداره در دو نقطه در جهت و همچنین میزان لغزش دیفرانسیل می تواند اندک باشد این نوع d4 و d2 بار گذاری با یکدیگر تماس می یابند بنابراین تفاوت بین طراحی باعث ایجاد یک حرکت غلطشی روان و یکنواخت میگردد

دقت بسیار لینیر گاید

از آنجا که ضامن خطی دارای تفاوت اصطکاکی اندکی می باشد . برای حرکت دادن و جابجایی بار نیاز به نیروی محرکه اندکی وجود دارد . تفاوت اصطکاکی اندک باعث می شود که اثر بالا رفتن دما ناچیز گردد بنابراین مقاومت اصطکاکی کاهش می یابد و در مقایسه با سیستم سنتی می توان سطح دقت را برای مدت طولانی تری حفظ نمود.

استحکام و سختی زیاد لینیر گاید

نحوه طراحی ریل و ضامن خطی و ویژگی های بلوک باعث ایجاد برابری مظنه های اصلی در تمام جهاتی می شود که مستلزم بار استحکام و سختی کافی در تمام جهات و قدرت خود تنظیمی می باشد بعلاوه بدین طریق می توان پیش بار کافی برای افزایش سختی را ایجاد نمود و آن را برای کلیه انواع نصب مناسب ساخت.

سهولت نگهداری و تعمیر

در مقایسه با سیستم سنتی که نیازمند فرایند تراش تخصصی می باشد ضامن های خطی حتی در شرایطی که سطح پایه نگهدارنده آنها با فرز کاری و تراشه پرداخت شده باشد می تواند دقت بالائی را ایجاد کند بعلاوه قابلیت تعویض و جابجایی ضامن خطی باعث سهولت در نصب و تعمیر و نگهداری آتی می گردد.

مزیت بالا لینیر گاید

نقطه ضامن هادی و ریل و توپی ( ساچمه لینیر گاید ) آن از طریق نقطه تماس سیستم غلطکی عمل می کنند بدلیل مقاومت اصطکاکی اندک نیروی محرکه مورد نیاز بسیار کمتر از نیروی مورد نیاز در سایر سیستم ها می باشد و بنابراین مصرف نیرو و نیز کمتر است بعلاوه اثر بالا رفتن دما حتی با سرعت کاربری بالا نیز ناچیز است.

 مظنه بار و طول عمر سیستم L

در زمان تعیین مدلی که بیشترین سازگاری را با شرایط فعالیت شما با یک سیستم حرکت خطی داشته باشد ظرفیت حمل بار و طول عمر مدل از جمله مواردی می باشند که باید در نظر گرفته شوند برای در نظر گرفتن و ظرفیت باربری شما باید فاکتور استاتیک ( ایستا ) ایمنی مدل را که بر اساس مظنه بارگذاری ایستای پایه تعیین می شود بدانید طول عمر را می توان با محاسبه عمر اسمی بر اساس مظنه بارگذاری دینامیک ( پویا ) پایه و بررسی این نکته که آیا مقادیر بدست آمده نیاز های شما را بر آورده می سازند یا خیر تعیین نمود.

طول عمر یک سیستم حرکت خطی به معنای کل مسافتی می باشد که سیستم دارای حرکت خطی با طی کردن آن به مرحله پوسته اندازی ( تجزیه و از بین رفتن یک سطح فلزی به صورت قطعات فلس مانند ) که ناشی از خستگی غلطشی مواد در اثر تنش مکرر جداره و اجزای غلطنده می باشد.

تعیین مظنه بارگذاری پایه با دو نوع تعیین مظنه بارگذاری پایه برای سیستم های خطی وجود دارد که عبارتند از : مظنه بارگذاری ایستا پایه که حدود مجاز ایستا را تعیین می کند و مظنه بارگذاری دینامیک ( پویا ) پایه.

 تعیین مظنه بارگذاری ایستای پایه Co

چنانچه یک سیستم دارای حرکت خطی اعم از ساکن یا در حال حرکت یک بار مفرط بزرگی را دریافت نماید بین جداره مسیر حرکت و عناصر و اجزای غلطنده نوعی افت دائمی ایجاد می شود چنانچه بزرگی این افت دائمی از حد معینی تجاوز نماید از حرکت روان سیستم دارای حرکت خطی جلوگیری می کند.

مظنه بارگذاری ایستای پایه در ارتباط با یک بار ایستا در یک جهت معین با بزرگی معین می باشد بگونه ای که حاصل جمع افت دائمی عناصر و اجزای غلطنده و افت دائمی در جداره مسیر حرکت در قسمتی از محل تماس آنها که بیشترین تنش را دریافت می دارد 0.0001 و بیشتر از قطر جزء غلطنده می باشد در سیستم های دارای حرکت خطی ، مظنه بار ایستای پایه را به صورت بار شعاعی تعریف می کنند بنابراین تعیین مظنه یا ایستای پاینه باعث ایجاد حدی در مورد بار مجاز ایستا می گردد.

حرکت مجاز پایه Mz ،My ،Mx

زمانی که یک ضامن خطی نیرویی را دریافت می کند ساچمه ها بلبرینگ ها را تا 1/10,000 قطر آنها دچار تغییر شکل می سازد. آنرا حرکت ( ضربه ) مجاز mx, my, mz ایستای پایه می نامیم مقادیر در تصویر 3-1 نشان داده شده اند که بیانگر 3 محور حرکتی بر روی قطعه کشویی هادی قطعی می باشد.

 

فاکتور ایستای ایمنی

یک سیستم دارای حرکت خطی ممکن است بدلیل ارتعاش و ضربه ای که در حال سکون با حرکت دریافت می دارد یا بدلیل اینرسی ناشی از حرکت و توقف یک نیروی خارجی غیر قابل پیش بینی دریافت نماید بنابراین ضرورت دارد که فاکتور ایمنی ایستا در مقابل بارهای عاملی نظیر این بارها مد نظر قرار گیرد فاکتور ایمنی ایستا بیانگر نسبت ظرفیت باربری یک سیستم دارای حرکت خطی مظنه بار گذاری ایستای پایه(به بار وارده بر آن می باشد)

مظنه بارگذاری دینامیک - پویای پایه

مظنه بار دینامیک ( پویای ) پایه به باری در یک جهت معین با بزرگی مشخص مربوط می شود به گونه ای که زمانی که سیستم های حرکت خطی مشابهی که در یک گروه قرار گرفته اند تحت شرایط یکسان با همدیگر مرتبط شده و اتصال متقابل برقرار کردند عمر اسمی سیستم 50 کیلومتر باشد و 90 درصد سیستم های دارای حرکت خطی که در یک گروه قرار دارند زمانی که تحت شرایط یکسان با یکدیگر اتصال برقرار کردند بدون پوسته اندازی نتیجه لازم را به بار آورند.

عمر اسمی لینیر گاید

طول عمر سیستم های دارای حرکت خطی بایستی در شرایطی که با مشخصات یکسانی ساخته شده و تحت شرایط کاربری یکسانی باقی بمانند کمابیش با سایر سیستم متفاوت می باشد بنابراین راهنمایی در مورد تعیین طول عمر یک سیستم دارای حرکت خطی مستلزم استفاده از عمر اسمی که بشرح زیر تعریف می شود.

منظور از عمر اسمی کل مسافتی می باشد که 90% سیستم های دارای حرکت خطی مشابه در یک گروه  شرایط یکسان آن را پیموده و بدون L در صورت اتصال با یکدیگر تحت یک سیستم حرکت خطی را  ایجاد و باری که با P ایجاد پوسته و از بین رفتن به این اهداف نائل می شوند عمر اسمی مشخص نمود می توان از طریق تعیین مظنه بار دینامیکی (پویا) C استفاده از فرمول زیر اعمال میگردد. 

 

محاسبه بار اعمال شده

باری که بر لینیر گاید اعمال می گردد با نیروی خارجی که بر آن وارد می گردد و از جمله در اثر محل مرکز ثقل شی که جابجایی عمل تکان یا حرکتی که شکل می گیرد اینرسی ناشی از افزایش و کاهش شتاب در طی راه اندازی و توقف و مقاومت در برابر تراش و پرداخت و نیز دچار تغییر می شود.

جهت انتخاب لینیر گاید مناسب باید میزان بزرگی باری که اعمال می شود با در نظر گرفتن شرایط مذکور محاسبه گردد.

ضریب اصطکاک لینیر گاید

ساختار لینیر گاید متشکل از بلوک ( قطعه بدنه ) ریل و سیستم متحرک می باشد که دارای اجزای غلطکی از قبیل ساچمه و غلطک می باشد که بین دو جداره مسیر حرکت قرار گرفته اند . حرکت غلطکی که توسط اجزای غلطکی ایجاد می شود باعث کاهش مقاومت اصطکاکی از 25/1 به 40/1 در یک هادی لغزشی می شود و بین اصطکاک ایستا اصطکاک دینامیک مقاومت بطوریکه تفاوت وجود دارد و در نتیجه چسبندگی ایجاد نمی شود . بنابراین لینیر گاید می تواند در انواع سیستم های حرکتی دقیق بکار برده شود مقاومت اصطکاکی در یک سیستم دارای حرکت خطی با توجه به نوع سیستم اندازه پیش بار مقاومت محلول روغن کاری در برابر غلیظ شدگی و سایر عوامل فرق می کند.

F=مقاومت اصطکاکی m= ضریب اصطکاک W= بار F= اصطکاک

نصب آسان با توجه به قابلیت تعویض و جابجائی متقابل قطعات و اجزا لینیر گاید

حتی بدون استفاده از اتصالات نیز به آسانی نصب می گردد برای صرفه جوئی در مواد طراحی قالب ها هادی خطی میباشد بگونه ای که می توان قسمت های جانبی را برای قسمت های داخلی نیز مورد استفاده قرار داد.